واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه در راستای دستیابی به آرمان تعالی سازمانی جوان و توسعه و بهینه سازی امور در مجموعه شرکت اهداف زیر را پیگیری می کند :

  • اجرا و مستند سازی کارهای مبتنی بر تحقیق و توسعه ،شامل جستجو و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در زمینه تولید و نمونه سازی و اقدامات لازم جهت محصولات جدید.
  • سازماندهی پروژه های تحقیقاتی مبتنی بر استراتژیهای شرکت.
  • تحقیق و بررسی در مورد بهینه سازی محصولات تولیدی.
  • امکان سنجی پروژه های جدید
  • انجام تحقیقات توسعه ای در زمینه کاهش ضایعات و جایگزینی مواد.
  • همکاری با سایر موسسات علمی و پژوهشی.
  • بررسی منابع و گرایشات بازارهای فروش
  • شرکت فعال در همایشهای تخصصی .
  • همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی.
  • توجه جدی به مقوله اموزش