واحد تضمین کیفیت

اهداف و فعالیت های انجام شده در واحد تضمین کفیت:

  • ارزیابی عملکرد و اثر بخشی سیستم به عنوان ابزاری در جهت مدیریت کیفیت و شناسایی نقاطی که امکان بهبود آنها وجود دارد به کار برده می شود
  • ایجاد سیستمی نظام مند و اثربخش که در مواقع بروز عدم انطباق داخلی یا خارجی درارتباط با مشخصات یا نیازمندیها بتوانداز روشهای حل مسئله همچون شناسایی مشکل ،محدود نمودن ، شناسایی دلایل ریشه ای ، تصدیق اثربخشی واقدام اصلاحی ، استفاده نماید که این اقدمات در راستای بهبود مستمر سیستم و هدایت و اجرای این اقدامات واطمینان از اثربخشی آنها می باشد .
  • همگون سازی و ارائه متدولوژی استقرار فرهنگ بهبود مستمر و بکارگیری روشها و ابزارهای بهبود مستمر برای کاهش انحرافات، کاهش ضایعات، افزایش کارایی فرآیندها و واحدها می باشد.
  • تعیین استراتژی و ایجادساختار و سیستم مناسب به منظور تهیه و توسعه طرح تجاری (طرح استراتژیک) و بهبودعملکرد مالی, عملیاتی و همچنین موارد مربوط به مشتری.
  • تدوین روشی جهت پایش واندازه گیری فرآیند های جاری سازمان و ارائه گزارش های لازم به مدیریت جهت بهبودفرآیندها.
  • استقرار و برپایی سیستمی به منظور حصول اطمینان از جاری بودن مدارک ومستندات تحت کنترل و معتبر در سازمان.